Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη πέντε ατόμων

Δημοσιεύτηκε: 17/04/2019 - 12:00

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που εδρεύει στο Ρίο Πάτρας της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 1085/10172/09-04-2019 Προκήρυξη, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά πέντε (5) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Α) ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10962, ΦΕΚ 488/Γ’/04-04-2019, ΑΔΑ: Ω4ΜΘ469Β7Θ-ΓΣΜ
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστική Επιστήμη Μικροφασικών & Νανοφασικών Υλικών με έμφαση στα Μαγνητικά Υλικά».
Β) ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
1) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10964, ΦΕΚ 482/Γ’/03-04-2019, ΑΔΑ: ΩΓΡΦ469Β7Θ-5ΣΦ
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστικά Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας».
2) ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ Α’ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10965, ΦΕΚ 488/Γ’/04-04-2019, ΑΔΑ: 6Η9Ψ469Β7Θ-4ΝΕ
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστική Ρεολογία και Μηχανική Συνθέτων Ρευστών».
Γ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10966, ΦΕΚ 482/Γ’/03-04-2019, ΑΔΑ: ΩΝΙΦ469Β7Θ-ΝΡΗ
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογική Ανατομική».
Δ) ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10967, ΦΕΚ 488/Γ’/04-04-2019, ΑΔΑ: 7Ζ6Τ469Β7Θ-ΘΛΓ
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση».
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr
Πληροφορίες στις Γραμματείες των παρακάτω Τμημάτων:
1) Τμήμα Επιστήμης των Υλικών: τηλ.: 2610 997554
Ιστότοπος: www.matersci.upatras
Ε-mail: secretariat@msci.upatras.gr & mscisecr@upatras.gr
2) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών: τηλ.: 2610 996420
Ιστότοπος: www.ece.upatras.gr , Ε-mail: secretary@ece.upatras.gr
3) Τμήμα Χημικών Μηχανικών: τηλ.: 2610 969500-503
Ιστότοπος: www.chemeng.upatras.gr , Ε-mail: secretary@chemeng.upatras.gr
4) Τμήμα Ιατρικής: τηλ.: 2610 969100, 2610 992942 & 2610 969114
Ιστότοπος: www.med.upatras.gr , Ε-mail: secretary@med.upatras.gr
5) Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: τηλ.: 2610 996270, 2610 969962 & 2610 969983
Ιστότοπος: www.econ.upatras.gr , Ε-mail: econ-secr@upatras.gr
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 10-06-2019